Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulaminy

REGULAMIN ZAKUPÓW ALKOHOLU

W PUNKCIE SKLEPOWYM

przy ul. Duńska 74,76/U1

przy pomocy strony www.piwarzemieslnicze.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep z alkoholem i zawierającym umowy m.in. przy pomocy narzędzi znajdujących się na stronie https://www.piwarzemieslnicze.pl jest Piotr Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chmiel Świat Piwa Piotr Wysocki, ul. Tama Pomorzańska 14d, 70-030 Szczecin, NIP: 9661295959, REGON: 812540765, adres email: sklep@piwarzemieslnicze.pl, telefon: 506480672,.

2. Regulamin określa sposób zawierania umów sprzedaży wyrobów alkoholowych w punktach sprzedaży Sprzedawcy zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, przy pomocy narzędzi znajdujących się na stronie internetowej https://www.piwarzemieslnicze.pl, a także prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.piwarzemieslnicze.pl,.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

II. Definicje

1. Sklep – punkt sprzedaży przez Sprzedawcę wyrobów alkoholowych zlokalizowany przy ul. Duńskiej 74,76/U1, 71-795 Szczecin.

2. Strona internetowa Sklepu - https://www.piwarzemieslnicze.pl

3. Sprzedawca – Piotr Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chmiel Świat Piwa Piotr Wysocki, ul. Tama Pomorzańska 14d, 70-030 Szczecin, NIP: 9661295959, REGON: 812540765

4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa nadają możność bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego, dokonujący zakupu w Sklepie z wykorzystaniem narzędzi znajdujących się stronie internetowej Sklepu zgodnie z treścią Regulaminu, zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz nabywania produktów za jej pomocą.

10. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach strony internetowej Sklepu.

III. Warunki techniczne korzystania ze strony internetowej Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:

a. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne wyposażone w system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;

b. korzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub innej, zgodnej ze standardem wyżej wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka umożliwia korzystanie z JavaScript;

c. dostęp do sieci Internet;

d. adres poczty e-mail.

2. Obowiązek zapewnienia urządzenia i oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 spoczywa w całości na Użytkowniku. Sprzedawca nie zapewnia wsparcia technicznego ani doradztwa w zakresie spełnienia technicznych wymogów korzystania ze strony internetowej Sklepu.

3. Strona internetowa Sklepu gromadzi informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji Użytkownika. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.piwarzemieslnicze.pl.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu szyfrowania SSL danych wymienianych pomiędzy Użytkownikiem i stroną internetową Sklepu.

6. Sprzedawca podejmuje starania zmierzające do zapewnienia możliwie nieprzerwanego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, jednakże nie gwarantuje takowego. Ewentualne awarie w działaniu strony internetowej Sklepu Sprzedawca będzie usuwał w możliwie najszybszym terminie.

7. W przypadku, gdyby nieprawidłowości w działaniu narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy uniemożliwiał kub utrudniały Klientowi złożenie zamówienia, może on w każdym czasie zgłosić awarię w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@piwarzemieslnicze.pl .

8. Rozpatrzenie reklamacji co do funkcjonowania strony internetowej Sklepu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

IV. Zasady korzystania ze strony internetowej Sklepu

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z narzędzi znajdujących się na stronie internetowej Sklepu jest zarejestrowanie konta użytkownika.

2. Dokonywanie zakupów przy pomocy narzędzi znajdujących się na stronie internetowej możliwe jest wyłącznie w ramach zarejestrowanego i aktywnego konta użytkownika.

3. Rejestracja następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez i podanie danych osobowych pozwalających na weryfikację przez Sprzedawcę tożsamości i wieku Klienta, takich jak imię, nazwisko i data urodzenia.

4. Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkownikowi rejestracji konta lub skasować konto zarejestrowane na stronie internetowej Sklepu w następujących przypadkach:

a. Użytkownik nie ukończył 18 lat,

b. Użytkownik wskaże nieprawdziwe dane osobowe lub wiek w formularzu rejestracyjnym,

c. w związku z korzystaniem ze strony internetowej Użytkownik dopuści się naruszenia dóbr osobowych lub innych praw Sprzedawcy lub osób trzecich.

5. Użytkownikowi zakazuje się dostarczania za pośrednictwem strony internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. Po skutecznej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do narzędzi umożliwiających zawarcie na odległość umowy, przedmiotem której będzie sprzedaż na rzecz Klienta wyrobów alkoholowych w Sklepie.

7. Poprzez dodanie do koszyka artykułów znajdujących się w asortymencie uwidocznionym na stronie internetowej Sklepu Klient składa zamówienie na przygotowanie do wydania oznaczonej ilości wyrobów alkoholowych w oznaczonym asortymencie. Zamówienie zostaje wysłane po przyciśnięciu przycisku „Zamawiam”.

8. Po wysłaniu zamówienia Klient uiszcza zaliczkę na poczet zamówienia, po czym Sprzedawca przystępuje do jego kompletowania. Zaliczka może zostać uiszczona na sposoby opisane w niniejszym Regulaminie.

9. Wydanie zamówionych wyrobów alkoholowych następuje w Sklepie.

10. Do zawarcia umowy sprzedaży wyrobów alkoholowych dochodzi z chwilą wydania skompletowanego zamówienia w Sklepie Klientowi lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi. W tej samej chwili uiszczona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet ceny.

11. Zawartość strony internetowej Sklepu nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sklepu.

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają wszelkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (ceny brutto).

2. Klient może uiścić zaliczkę na poczet ceny w następujący sposób:

a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank ING nr 70105015591000002312547959,

b. płatnością w systemie IAI Pay,

c. kartą płatniczą MasterCard, Visa.

3. Przy odbiorze osobistym lub przez pełnomocnika zapłata ceny może nastąpić przed wydaniem towaru gotówką lub kartą płatniczą/kredytową w Sklepie.

4. W przypadku nieuiszczenia zaliczki w terminie 14 od złożenia zamówienia, jest ono anulowane i do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest wygenerowanie kolejnego zamówienia.

VI. Wydanie towaru

1. Zamówione wyroby alkoholowe podlegają wydaniu w Sklepie, przy ul. Duńskiej 74,76/U1, 71-795 Szczecin.

2. Klient może odebrać towar osobiście lub za pośrednictwem dowolnej pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych i której stan nie wskazuje, że jest nietrzeźwa.

3. Korzystając z narzędzi oferowanych na stronie internetowej Sklepu Klient może udzielić pełnomocnictwa do realizacji umowy sprzedaży i odbioru zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Sprzedawcy. Udzielenie takiego pełnomocnictwa nastąpi na podstawie odrębnego regulaminu znajdującego się pod tym linkiem. Udzielając pełnomocnictwa do odbioru towaru przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu Klient wyraża zgodę na przekazanie temu pełnomocnikowi swoich danych osobowych w postaci imienia (imion), nazwiska, adresu do dostarczenia wydanego w Sklepie towaru.

4. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać pełnomocnikowi ustanowionemu zgodnie z punktem VI.3. wynagrodzenie uiszczone za jego usługi przez Klienta niezwłocznie po wydaniu Towaru do jego rąk.

VII. Odpowiedzialność za wady towaru

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanego towaru na zasadach ogólnych.

2. Reklamacje należy zgłosić osobiście w Sklepie lub w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej sklep@piwarzemieslnicze.pl lub na adres Sklepu.

3. Reklamację zgłoszoną przez konsumenta Sprzedawca rozstrzygnie nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

4. W przypadku wydania towaru pełnomocnikowi ustanowionemu za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, istnienie widocznych wad w chwili wydania pełnomocnikowi towaru nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności za istnienie tych wad.

VIII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klient może zdecydować o anulowaniu zamówienia do chwili wydania towaru w Sklepie.

2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od wydania towaru w Sklepie.

3. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej sklep@piwarzemieslnicze.pl lub na adres Sklepu.

4. Zachowanie terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej następuje z chwilą nadania tego oświadczenia pocztą.

5. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

6. Zwrot ceny nastąpi w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata zaliczki, chyba że strony poczynią inne uzgodnienie. Warunkiem zwrotu ceny jest dostarczenie zwracanego towaru do Sklepu, tj. ul. Duńska 74,76/U1.

7. Warunkiem skuteczności odstąpienia od umowy sprzedaży jest wysłanie zwracanego towaru zgodnie z ust. 6 nie później niż w terminie kolejnych 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Zwracany Towar nie może nosić znamion używania, musi być czysty oraz zawierać wszystkie etykiety. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Do zwracanego Towaru musi być dołączony dowód zakupu.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X. Przetwarzanie danych osobowych

1. Piotr Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chmiel Świat Piwa Piotr Wysocki, ul. Tama Pomorzańska 14d, 70-030 Szczecin, NIP: 9661295959, REGON: 812540765, adres email: sklep@piwarzemieslnicze.pl, telefon: 506 480 672, jest Administratorem danych osobowych Klienta.

2. Określono cele przetwarzania danych Klienta. Jako administrator Sprzedawca będzie przetwarzać te dane:

a. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy dot. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym udowodnienia legalności sprzedaży wyrobów alkoholowych właściwym władzom (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. za zgodą Klienta w celu przekazania danych pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta zgodnie z postanowieniami punktu VI.3. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Sprzedawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Klienta istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Sprzedawcy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym Sprzedawca zobowiązany będzie do archiwizacji tych danych (do 6 lat) lub w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2 + 1 lat od końca roku, w którym została wykonana, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.

5. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione: pełnomocnikowi ustanowionemu zgodnie z punktem VI.3., podmiotom świadczącym usługi prawnicze lub księgowe, a także organom władzy publicznej w przypadku kontroli legalności sprzedaży wyrobów alkoholowych.

6. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do Państw Trzecich spoza Unii Europejskiej.

7. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.

9. W procesie wykonywania umowy Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnej mierze nie ograniczają uprawnień przewidzianych dla konsumentów. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub sprzeczności w tej mierze zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie opisanym w punkcie X oraz w regulaminie pełnomocnictwa do odbioru towaru.

4. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy

REGULAMIN UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU WYROBÓW ALKOHOLOWYCH ZAMÓWIONYCH PRZY POMOCY NARZĘDZI DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ PIWARZEMIESLNICZE.PL

 

 

I. Definicje

 1. Pełnomocnik - Mateusz Ziółkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą High Mount Mateusz Ziółkowski, ul. Grudziądzka 13/7, 70-120 Szczecin, NIP: 6731858812, REGON: 386732706;
 2. Sprzedawca – Piotr Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Chmiel Świat Piwa Piotr Wysocki, ul. Tama Pomorzańska 14d, 70-030 Szczecin, NIP: 9661295959, REGON: 812540765;
 3. Sklep - punkt sprzedaży przez Sprzedawcę wyrobów alkoholowych zlokalizowany przy ul. Duńska 74,76/U1, 71-795 Szczecin,
 4. Strona internetowa Sklepu - https://www.piwarzemieslnicze.pl
 5. Mocodawca – osoba składająca zamówienie na Towar w Sklepie Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 6. Towar – wyroby alkoholowe będące przedmiotem zamówienia Mocodawcy w Sklepie Sprzedawcy.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielenia przez Mocodawcę Pełnomocnikowi pełnomocnictwa i zlecenia na sfinalizowanie umowy sprzedaży Towaru poprzez odebranie go w Sklepie Sprzedawcy, a następnie na przekazanie Towaru do miejsca wskazanego przez Mocodawcę.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa i zlecenia następuje przez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu zamówienia składanego przez Mocodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz przekazanie Sprzedawcy pieniędzy na wynagrodzenie Pełnomocnika za wykonanie odebranie Towaru i przekazanie go do miejsca wskazanego przez Mocodawcę.
 3. Adres dostawy Mocodawca wskazuje w formularzu zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Pełnomocnik oświadcza, iż pozostaje w ciągłej gotowości do przyjęcia pełnomocnictwa i zlecenia w zakresie opisanym w punkcie II.1. i do zawarcia umowy w tym zakresie dochodzi z chwilą doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawartego w formularzu zamówienia oraz dokonania do jego rąk stosownej opłaty z tego tytułu.
 5. Pełnomocnik zapewnia, że opłatę za odebranie Towaru ze Sklepu i przekazanie do miejsca wskazanego przez Mocodawcę uznaje za skutecznie uiszczoną na jego rzecz w chwili przekazania jej przez Mocodawcę na rzecz Sprzedawcy.
 6. Pełnomocnik oświadcza, iż informacja o udzieleniu mu zlecenia wraz z pełnomocnictwem jest mu przekazywana niezwłocznie po jej przekazaniu Sprzedawcy.
 7. Pełnomocnik nie zawiera z Mocodawcą umowy sprzedaży, a jedynie reprezentuje go w finalizacji umowy sprzedaży zawartej między Mocodawcą i Sprzedawcą oraz przekazuje Mocodawcy Towar odebrany w jego imieniu ze Sklepu.
 8. Warunkiem podjęcia czynności przez Pełnomocnika jest wyrażenie przez Mocodawcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

III. Wykonanie umowy zlecenia 

 1. Pełnomocnik zobowiązuje się niezwłocznie odebrać Towar będący przedmiotem zamówienia Mocodawcy, co do którego uiszczono zaliczkę na poczet ceny i w terminie 7 dni roboczych dostarczyć go pod adres wskazany przez Mocodawcę. Termin wykonania zobowiązania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pełnomocnik nadał Towar na adres wskazany przez Mocodawcę za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika.
 2. W celu realizacji zobowiązania Pełnomocnik może posługiwać się pocztą lub firmą kurierską, w zależności od treści udzielonego zlecenia.
 3. Pełnomocnik może odebrać Towar wyłącznie z punktu sprzedaży wyrobów alkoholowych, w którym Mocodawca zamówił Towar.
 4. W celu realizacji zobowiązania do odbioru Towaru ze Sklepu Mocodawca udziela Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do finalizacji umowy sprzedaży Towaru zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz do odebrania zamówionego i opłaconego Towaru. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw
 5. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której stan wskazuje, że jest nietrzeźwa.

 

IV. Wynagrodzenie Pełnomocnika

 1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika za wykonanie udzielonego zlecenia określona jest podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Ustalona stawka wynagrodzenia zawiera wszelkie opłaty, w tym podatek od towarów i usług (wynagrodzenie brutto).
 2. Zapłata wynagrodzenia za pośrednictwem Sprzedawcy odnosi skutek wobec Pełnomocnika (przekaz). Mocodawca niniejszym upoważnia Pełnomocnika do odbioru wynagrodzenia uiszczonego za pośrednictwem Sprzedawcy.
 3. Wynagrodzenie Pełnomocnika płatne jest w sposób przewidziany w regulaminie strony internetowej Sklepu.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mocodawcy służy prawo do odstąpienia od umowy zlecenia do chwili wysłania Towaru na wskazany przez niego adres.
 2. Odstąpienie od umowy zlecenia jest jednoznaczne z wypowiedzeniem pełnomocnictwa udzielonego w celu jej wykonania.
 3. W razie odstąpienia od umowy zlecenia przed odebraniem Towaru ze Sklepu, Mocodawca będzie musiał odebrać go stamtąd we własnym zakresie.
 4. W razie odstąpienia od umowy zlecenia po odbiorze Towaru ze Sklepu, pełnomocnik zwróci go tam, a Mocodawca będzie musiał odebrać go stamtąd we własnym zakresie.
 5. Zwrot wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy zlecenia nastąpi w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia w tym przedmiocie przez Mocodawcę w taki sam sposób, w jaki nastąpiło jego uiszczenie.

 

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Mocodawcę będącego konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Mateusz Ziółkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą High Mount Mateusz Ziółkowski, ul. Grudziądzka 13/7, 70-120 Szczecin, NIP: 6731858812, REGON: 386732706, adres email: mateuszziolkowski90@gmail.com, telefon: 694332933, jest Administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Określono cele przetwarzania danych Mocodawcy. Jako administrator Pełnomocnik będzie przetwarzać te dane:
 1. w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia oraz udzielenia pełnomocnictwa, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy dot. zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W każdej chwili Mocodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Pełnomocnik przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Mocodawcy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne Pełnomocnikowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Dane osobowe Mocodawcy będą przetwarzane przez okres, w którym Pełnomocnik zobowiązany będzie do archiwizacji tych danych (do 6 lat) lub w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2 + 1 lat od końca roku, w którym została wykonana, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.
 3. Dane osobowe Mocodawcy mogą zostać ujawnione: Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej/przewozowej, podmiotom świadczącym usługi prawnicze lub księgowe, 
 4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do Państw Trzecich spoza Unii Europejskiej.
 5. Zgodnie z RODO Klientowi przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W procesie wykonywania umowy Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnej mierze nie ograniczają uprawnień przewidzianych dla konsumentów. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności lub sprzeczności w tej mierze zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Mocodawcy w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Ewentualne spory powstałe między Pełnomocnikiem, a Mocodawcą niebędącym konsumentem rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Pełnomocnika.

 

pixel